Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Hermingas elektroninės parduotuvės (toliau – www.mjrever.com ) ir www.mjrever.com kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.mjrever.com juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.mjrever.com vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.mjrever.com gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

  1. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@mjrever.com arba telefonu +370 (608) 30 047.

  1. Asmens duomenų apsauga 

6.1.   Duomenų valdytojas Pirkėjo asmens duomenis tvarko el.prekybos sutarties sudarymo ir vykdymo bei  tiesioginės rinkodaros vykdymo  tikslu. 

6.2. Sudarydamas pirkimo sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamo pirkimo sutarties įvykdymo tikslu. 

6.3. Sutikdamas gauti naujienalaiškius, Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. 

6.4. Naujienlaiškio prenumeratos Pirkėjas gali atsisakyti bet kuriuo metu paspaudęs nuorodą gautume naujienlaiškyje ar elektroninio pašto adresu info@mjrever.com parašęs žinutę “nebesiųsti naujienlaiškio”. 

6.5. Jokie Pirkėjo asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias šalis, išskyrus: 

6.5.1. Pirkėjo asmens duomenys yra perduodami Prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pateikė užsakymą Pardavėjui ir Prekės turi būti pristatytos Pirkėjui. 

6.5.2. Buhalteriniai dokumentai (sąskaitos) su asmens duomenimis yra perduodami apskaitos įmonei. 

6.5.3. Elektroninio pašto adresai yra perduodami naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pageidauja gauti Pardavėjo naujienlaiškius. 

6.5.4. Kitais atvejais, kada tai privaloma pagal įstatymus. 

6.6. Užsiregistravusių prie e. parduotuvės internetinės svetainės www.mjrever.com Pirkėjų asmens duomenys yra saugomi 2 (du) metus nuo paskutinio pasinaudojimo el. parduotuves paskyra. 

6.7. Neužsiregistravusių prie Parduotuvės internetinės svetainės, tačiau pareiškusių valią gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus Pirkėjų asmens duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo Pirkėjo pareikšto atsisakymo (tiesioginės rinkodaros prenumeratos atšaukimo) gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. 

6.8. Pirkėjas turi teisę susipažinti su informacija, susijusia su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu, turi teisę reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, turi teisę reikalauti nutraukti asmens duomenų tvarkymą ir teisę reikalauti „pamiršti“ Pirkėją. Pirkėjas turi atsiųsti laisvos formos prašymą Pardavėjui elektroniniu paštu info@mjrever.com 

6.9. Pirkėjo teises įgyvendinantys veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Jeigu Pirkėjo duomenų tvarkymo veiksmai neprieštarauja teisės aktams, reguliuojantiems Pardavėjo veiklą, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenis Pirkėjui, jie neatlyginamai gali būti teikiami ne dažniau nei kartą per kalendorinius metus. 

6.10. Pirkėjas, užsiregistruodamas e. parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. 

6.11. Pardavėjas nerenka ir netvarko jokių su mokėjimais susijusių duomenų. Visas mokėjimų operacijas ir su jomis susijusius duomenis tvarko UAB “Paysera LT”, arba, mokant pavedimu, Pirkėjo bankas. 

6.12. Pardavėjas e. parduotuvėje naudoja slapukus – trumpus tekstinius failus, kuriuos Pirkėjo sutikimu, patalpiname Pirkėjo galiniame įrenginyje tam, kad būtų išsaugotas Internetinėje svetainėje suformuotas Jūsų elektroninis apsipirkimo krepšelis bei Pirkėjo autentifikavimo tikslu. Pirkėjo privati informacija, saugoma Pirkėjo galiniame įrenginyje, yra žinoma tik Pirkėjui ir Pardavėjas jokiais įmanomais būdais, patalpindamas slapukus Pirkėjo galiniame įrenginyje, neturi prieigos prie Pirkėjo privačios informacijos. 

6.13. Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai arba neteisėtam asmens duomenų pasisavinimui bei apsaugoti surinktą informaciją apie Pirkėją, Pardavėjas yra įdiegęs tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones. 

6.14. Duomenų saugumui jų siuntimo metu užtikrinti įmonė naudoja SSL protokolą. 

6.15. Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą. 

  1. Rinkodara ir informacija 

7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti e. parduotuvėje įvairias akcijas. 

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento. 

7.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkimų metu nurodytu elektroniniu paštu. 

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais. 

7.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų. 

  1. SLAPUKAI (ANGL. COOKIES) 

8.1 INFORMUOJAME, JOG TAM, KAD GALĖTUME PASIŪLYTI JUMS VISAVERTES PASLAUGAS MŪSŲ SVETAINĖJE, JŪSŲ KOMPIUTERYJE (ĮRENGINYJE) ĮRAŠOME INFORMACIJĄ (SLAPUKUS, ANGL. „COOKIES”). ĮRAŠYTĄ INFORMACIJĄ NAUDOSIME ATPAŽINDAMI JUS, KAIP ANKSTESNĮ SVETAINĖS NAUDOTOJĄ, RINKDAMI SVETAINĖS LANKOMUMO STATISTIKĄ. JŪS BET KADA GALITE PERŽIŪRĖTI, KOKIĄ INFORMACIJĄ (SLAPUKUS) ĮRAŠOME, IR GALITE IŠTRINTI DALĮ AR VISUS ĮRAŠYTUS SLAPUKUS. TAIP PAT TURITE TEISĘ NESUTIKTI, KAD BŪTŲ ĮRAŠOMA IR NAUDOJAMA INFORMACIJA (SLAPUKAI) JŪSŲ KOMPIUTERYJE (ĮRENGINYJE), TAČIAU TOKIU ATVEJU KAI KURIOS SVETAINĖS FUNKCIJOS JUMS GALI BŪTI NEPRIEINAMOS. PREZIUMUOJAME, JOG NAUDODAMASIS E-PARDUOTUVE SUTINKAME SU TUO, KAD JŪSŲ KOMPIUTERYJE (ĮRENGINYJE) BŪTŲ ĮRAŠOMA INFORMACIJA. SAVO DUOTĄ SUTIKIMĄ BET KADA GALĖSITE ATŠAUKTI, PAKEISDAMI SAVO INTERNETO NARŠYKLĖS NUSTATYMUS, AR KREIPDAMIESI Į MUS BET KURIAIS SVETAINĖJE SKELBIAMAIS KONTAKTAIS. 

 

  1. TAISYKLIŲ KEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9.1 WWW.MJREVER.COM TURI TEISĘ IŠ DALIES AR VISIŠKAI PAKEISTI PRIVATUMO SĄLYGAS APIE TAI PRANEŠDAMI E-PARDUOTUVĖJE. TOLIMESNIS NAUDOJIMASIS MŪSŲ TINKLAPIO PASLAUGOMIS REIŠKIA ŠIŲ TAISYKLIŲ LAIKYMĄSI. VISI IŠKILĘ NESUTARIMAI IR GINČAI SPRENDŽIAMI DERYBŲ BŪDU. NEPAVYKUS SUSITARTI, GINČAI SPRENDŽIAMI PAGAL LR ĮSTATYMUS. JEIGU TURITE KLAUSIMŲ AR PASIŪLYMŲ, RAŠYKITE MUMS INFO@MJREVER.COM